Mary Lynn Podiluk | Embellish

Mary Lynn Podiluk | Embellish

0.00
Mary Lynn Podiluk | Amplify

Mary Lynn Podiluk | Amplify

0.00
Mary Lynn Podiluk | Amplify

Mary Lynn Podiluk | Amplify

0.00
Mary Lynn Podiluk | Soundscape 2011-02-Mary-Lynn-Podiluk-Soundscape-02.jpg

Mary Lynn Podiluk | Soundscape

0.00
Mary Lynn Podiluk | Rumour 2016-Mary-Lynn-Podiluk-Rumour-Brooch-01c.jpg

Mary Lynn Podiluk | Rumour

0.00
Mary Lynn Podiluk | Lingula  2016-11-Mary-Lynn-PodilukLingula-Neckpiece-01m.jpg

Mary Lynn Podiluk | Lingula 

0.00
Mary Lynn Podiluk | Exhale 

Mary Lynn Podiluk | Exhale 

0.00
Mary Lynn Podiluk | Murmur 

Mary Lynn Podiluk | Murmur 

0.00
Mary Lynn Podiluk | AE/I/OU and Sometimes Y

Mary Lynn Podiluk | AE/I/OU and Sometimes Y

0.00
Mary Lynn Podiluk | Vocal 2013-07-Mary-Lynn-Podiluk-Vocal-Brooch-01b.jpg

Mary Lynn Podiluk | Vocal

0.00
Mary Lynn Podiluk | Fluency 

Mary Lynn Podiluk | Fluency 

0.00
Mary Lynn Podiluk | Argot

Mary Lynn Podiluk | Argot

0.00
Mary Lynn Podiluk | Argot 

Mary Lynn Podiluk | Argot 

0.00
Mary Lynn Podiluk | Argot 

Mary Lynn Podiluk | Argot 

0.00
Mary Lynn Podiluk | Argot

Mary Lynn Podiluk | Argot

0.00
Mary Lynn Podiluk | Argot

Mary Lynn Podiluk | Argot

0.00
Mary Lynn Podiluk | Argot

Mary Lynn Podiluk | Argot

0.00
Mary Lynn Podiluk | Argot

Mary Lynn Podiluk | Argot

0.00
Mary Lynn Podiluk | Argot

Mary Lynn Podiluk | Argot

0.00
Mary Lynn Podiluk | Argot 

Mary Lynn Podiluk | Argot 

0.00
Mary Lynn Podiluk | Argot

Mary Lynn Podiluk | Argot

0.00
2016-11-Mary Lynn Podiluk-Breath-Earrings-16a.jpg

Mary Lynn Podiluk | Breath

0.00
Mary Lynn Podiluk | Breath 

Mary Lynn Podiluk | Breath 

0.00
Mary Lynn Podiluk | Breath

Mary Lynn Podiluk | Breath

0.00
Mary Lynn Podiluk | Breath

Mary Lynn Podiluk | Breath

0.00
Mary Lynn Podiluk | Breath

Mary Lynn Podiluk | Breath

0.00
Mary Lynn Podiluk | Breath 

Mary Lynn Podiluk | Breath 

0.00
Mary Lynn Podiluk | Continuant

Mary Lynn Podiluk | Continuant

0.00
Mary Lynn Podiluk | Continuant 

Mary Lynn Podiluk | Continuant 

0.00
Mary Lynn Podiluk | Continuant

Mary Lynn Podiluk | Continuant

0.00
Mary Lynn Podiluk | Continuant

Mary Lynn Podiluk | Continuant

0.00
Mary Lynn Podiluk | Embellish

Mary Lynn Podiluk | Embellish

0.00
Mary Lynn Podiluk | Embellish 

Mary Lynn Podiluk | Embellish 

0.00
Mary Lynn Podiluk | Embellish 

Mary Lynn Podiluk | Embellish 

0.00
Mary Lynn Podiluk | Equivocate

Mary Lynn Podiluk | Equivocate

0.00
Mary Lynn  Podiluk | Deixis 2016-11-Mary-Lynn-Podiluk-Deixis-Neckpiece-01a.jpg

Mary Lynn Podiluk | Deixis

0.00
Mary Lynn Podiluk | Harmony

Mary Lynn Podiluk | Harmony

0.00
2013-Mary Lynn Podiluk-Hum-OOAK Earrings.jpg

Mary Lynn Podiluk | Hum

0.00
Mary Lynn Podiluk | Hum

Mary Lynn Podiluk | Hum

0.00
Mary Lynn Podiluk | Sibilance

Mary Lynn Podiluk | Sibilance

0.00
Mary Lynn Podiluk | Tone

Mary Lynn Podiluk | Tone

0.00
Mary Lynn Podiluk - Tone

Mary Lynn Podiluk - Tone

0.00
Mary Lynn Podiluk | Tone earrings 

Mary Lynn Podiluk | Tone earrings 

0.00
Mary Lynn Podiluk | Tone

Mary Lynn Podiluk | Tone

0.00
Mary Lynn Podiluk - Tone

Mary Lynn Podiluk - Tone

0.00
Mary Lynn Podiluk | Tone

Mary Lynn Podiluk | Tone

0.00
Mary Lynn Podiluk | Tone

Mary Lynn Podiluk | Tone

0.00
Mary Lynn Podiluk | Tone pendant 

Mary Lynn Podiluk | Tone pendant 

0.00
Mary Lynn Podiluk | Tone

Mary Lynn Podiluk | Tone

0.00
Mary Lynn Podiluk | Tone

Mary Lynn Podiluk | Tone

0.00
Mary Lynn Podiluk | Retroflex

Mary Lynn Podiluk | Retroflex

0.00
Mary Lynn Podiluk | Retroflex

Mary Lynn Podiluk | Retroflex

0.00
Mary Lynn Podiluk | Retroflex

Mary Lynn Podiluk | Retroflex

0.00
Mary Lynn Podiluk |Retroflex

Mary Lynn Podiluk |Retroflex

0.00
Mary Lynn Podiluk | Retroflex

Mary Lynn Podiluk | Retroflex

0.00
Mary Lynn Podiluk | Retroflex

Mary Lynn Podiluk | Retroflex

0.00
Mary Lynn Podiluk | Retroflex 

Mary Lynn Podiluk | Retroflex 

0.00
Mary Lynn Podiluk | Retroflex

Mary Lynn Podiluk | Retroflex

0.00
Mary Lynn Podiluk | Retroflex

Mary Lynn Podiluk | Retroflex

0.00
Mary Lynn Podiluk | Retroflex

Mary Lynn Podiluk | Retroflex

0.00
Mary Lynn Podiluk|Retroflex pendant 

Mary Lynn Podiluk|Retroflex pendant 

0.00
Mary Lynn Podiluk | Retroflex

Mary Lynn Podiluk | Retroflex

0.00
Mary Lynn Podiluk | Retroflex Duet

Mary Lynn Podiluk | Retroflex Duet

0.00
Mary Lynn Podiluk | Rhyme 

Mary Lynn Podiluk | Rhyme 

0.00
Mary Lynn Podiluk | Resound

Mary Lynn Podiluk | Resound

0.00
Mary Lynn Podiluk |Unison 2016-11-Mary-Lynn-Podiluk-Unison-Ring-L-SS01a-Rhodolite-Garnet.jpg

Mary Lynn Podiluk |Unison

0.00